Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Завршене основне студије

Циљ предмета: Упознавање студената са основним концептом процеса повећања степена искоришћења лежишта угљоводоничних флуида, проучавање карактеристика метода које се примењују у циљу повећања искоришћења лежишта нафте и гаса-допунским (секундарним) и терцијарним методама, као и критеријумима њихове примене.

Исход предмета: Оспособљавање студената за анализу критеријума и избор методе повећања степена искоришћења лежишта угљоводоничних флуида, као и за активно учешће и самостално пројектовање примене допунских-секундарних и терцијарних метода разраде лежишта.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Критеријуми избора метода повећања степена искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Анализа искоришћења лежишта нафте и гаса у фази примарне разраде. Секундарне методе и технологија повећања искоришћења нафтних лежишта. Терцијарне методе и технологија повећања искоришћења нафтних лежишта: хемијске, физичко-хемијске, термичке и остале методе. Методе и технологија повећања искоришћења гасних лежишта. Методе и технологија повећања искоришћења гасокондезатних лежишта. Техно-економске анализе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида.
Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања

Литература:

  1. Сечен Ј., Разрада лежишта угљиководика, Рударско-нафтно- геолошки факултет, Загреб, 2002.
  2. Satter A., Thakur, G.C., Integrated petroleum reservoir management-a team approach, PenWell Publishing Co., Tulsa, Oclahoma, 1994.
  3. Thermal recovery processes, SPE reprint series No.7, 1985
  4. Klins M.A., Carbon dioxide flooding, Boston: IHRDC, 1984.
  5. Craig F.F., Reservoir engineering aspects of waterflooding“, SPE monograph 3, Richardson, TX, 1971.
  6. Muskat M, Physical princiles of oil production, McGraw Hill Book, N.Y., 1949.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: „Power point“ презентација, теоретска предавања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
30

Додатни услови оцењивања: