Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 11-12

Cabinet:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Технике узорковања и анализе

Course Description

Study program: Environmental engineering and safety engineering (X semester -DAS), Environmental Engineering (IX semester -DAS), Safety Engineering (IX semester -DAS), Mineral Processing (X semester -DAS)

Name of subject: Технике узорковања и анализе

Instructors: Dr Milena Kostović

Status:

ECTS: 6

Prerequisites: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.

Course Objectives: Савремено рударство које карактерише експлоатација огромних маса, најчешће сиромашних руда, како метала тако и угљева слабијег квалитета, захтева стално праћење квалитета сировина, како би се уз одговарајуће поступке мешања постигла оптимална ефикасност са максималним искоришћењем. Узорковање је средсто којим се постиже праћење квалитета на коповима и погонима припреме. Узорковање откопаних сировина, је од суштинског значаја за добар рад технолошког процеса и контролу квалитета. Успешно управљње минералним сировинама и чврстим отпадима експлоатације, припреме и прераде, подразумева квалитетну и брзу карактеризацију, а она ће бити једино могућа ако су узорци, на којима се врши испитивање, репрезентативни и прикупљени и обрађени по одређеним правилима, придржавајући се међународно прихваћених стандарда.

Learning Outcomes: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да направе пројекат узорковања (на коповима рудника, на јаловиштима, на челима радилишта у јами, на депонији откопане сировине; да узоркују сировину, отпаде различитог порекла); да одреде интервале узорковања, да израчунају трајање узорковања и да оформе примарни узорак. Шеме обраде-скраћивања узорака. Утврде репрезентативност узорака, одреде минималну потребну масу, те изврше обраду примарног узорка. Да предвиде грешке узорковања, скраћивања, статистичке и техничке. Биће упознати са законском регулативом и одговарајућим (ИСО) стандардима.

Content:


Теоријска настава, Практична настава:
Узорак и узорковање - основни појмови. Методе прикупљања узорака из лежишта минералних сировина. Класификације узорака. Избор методе узорковања. Израда плана узорковања (опробавања). Методе издвајања парцијалних узорака у индустријским процесима. Методе узорковања у индустријским процесима. Прибор и уређаји за издвајање узорака. Примарни узорак Шеме узорковања. Секундарни узорак. Репрезентативност узорака. Принципи одређивања минималне масе технолошких узорака. Принцип Ричард-Чечота, принцип Демонд-Халфердала, принцип Везина, Брунтона, Черненка, Жиа. Поступци обраде узорака и избор шема скраћивања. Грешке узорковања и грешке скраћивања. Статистичке грешке. Техниче грешке. Контрола хемијских анализа. Грешке обраде узорака. ЈУС-ови и ИСО стандарди везани за узорковање минералних сировина.

Suggested Reading List

  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.
  3. Jones, Meurig P., 1987: Applied Mineralogy a quantitative approach. - Graham and Trotman Ltd., London.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Видео бим, ПЦ, рад у лабораторији, теренски рад.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
max 35
5x5=25
2x5=10
Classwork Assessment ECTS
max 10
2x10=20

Additional Assessment Criteria