Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Прерада вода I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (X семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (X семестар -DAS), Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Прерада вода I

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Физичка и колоидна хемија, Мониторинг у животној средини, Пречишћавање отпадних вода

Циљ предмета: Детаљније проучавање метода за прераду природних и отпадних вода са циљем да се дефинишу линије за прераду: воде за пиће, индустријску употребу и напојне воде за котлове, индустријских отпадних вода, које се упуштају у градску канализацију или директно у водопријемник или рециклирају, и коначно комуналних отпадних вода.

Исход предмета: Оспособљавање студената да на основу стеченог знања могу да дају технолошка решења за прераду воде за пиће, индустријску употребу, пречишћавање индустријких и комуналних отпадних вода, да раде на постројењима за прераду вода као и да касније пројектују линије за прераду.

Садржај предмета:


Теоријска настава :
Вода у природи. Хидролошки циклус. Природни водни ресурси. Потрошња воде. Врсте отпадних вода. Физичкохемијски параметри квалитета природних и отпадних вода. Основи санитарне микробиологије. Само-пречишћавање водопријемника. Биланс кисеоника у загађеним водама. Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Системи за прераду воде. Примарна прерада (решетке, сита, уклањање инертног материјала, таложење, филтрација, флотација). Секундарна прерада: физичкохемијски поступци (коагулација, флокулација, аерација, адсорпција, јонска измена, мембранска сепарација); хемијски (таложење, неутрализација, оксидација); биолошки (биолошка филтрација, активни муљ, аерационе лагуне, анаеробни процеси).Терцијарна прерада: уклањање азота и фосфора.Прерада муља. Тест I. Линије за прераду природних вода за пиће (коагулација, флокулација, таложење, филтрација, дезинфекција, деферизација, деманганизација). Прерада воде за индустријску употребу. Термичко омекшавање воде. Хемијско омекшавање воде. Омекшавање воде јоноизмењивачима. Декарбонизација. Деминeрализација. Линије за прераду индустријских отпадних вода. Линије за прераду комуналних отпадних вода. Тест II.
Практична настава :
Узорковање воде.Теренска анализа. Физичкохемијска анализа. Математичка обрада експеримен-талних резултата анализе.Прорачун капацитета самопречишћавања водопријемника.Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Уклањање амонијум јона јонском изменом (клиноптилолит). Хемијска преципитација фосфора. Kарбонатнa и некарбонатнa тврдоћa воде; калцијумовa тврдоћa; садржај слободне угљене киселине. Пречишћавање воде од јона тешких метала. Семинар. Посетe погонимa за прераду водa (2).

Литература:

 1. Дегрéмонт, Техника пречишћавања вода, Грађ. књига, Бгд., 1996.
 2. Д.Љубисављевић, А. Ђукић, Б.Бабић, Пречишћавање отпадних вода, Грађ. фак. Бгд., 2005.
 3. В.Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, ТМФ, Бгд., 1989.
 4. Р.Нинковић, Л. Кнежић, Љ.Костић-Гвозденовић, Н.Благојевић, В.Павићевић, Неорганска хемијска технологија, Практикум, ТМФ, Бгд., 2005.
 5. Л. Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд., 1980.
 6. Ј.Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд. 1979.
 7. G.Tchobanoglous, F.L. Burton (ed.), H.D. Sten-sel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/ Engin-eering/Math; 4th ed., 2002.
 8. J.M. Montgomery,Water Treatment Principles and Design, John Wiley&Sons,1985.
 9. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд,, 2006.
 10. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, Југ.удрж.пивара, Бгд., 1994.
 11. C. Binnie, M. Kimber, George Smethurst, Basic Water Treatment, Oxford, UK, 2005.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; практ. настава; цамосталан лаб. пад; израда лаб.дневн.; цем.пад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
8-10
10
10
20
max20

Додатни услови оцењивања: