Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Уситњавање и класирање

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Уситњавање и класирање

Предавачи: проф. др Предраг Лазић, Ђурица Никшић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ овог курса је изучавање теоријских основа уситњавања и класирања, упознавање са машинама и уређајима за уситњавање и класирање као и избор и прорачун истих.

Исход предмета: Изучавањем овог предмета студенти се оспособљавају за пројектовање постројења за припрему минералних сировина, (флотација, сепарација, каменолома и сл.). Изучавањем теоријских основа уситеавања и класирања пружају им се могућности запослења и у другим областима као што је грађевинска, цементна, прерамбена индустрија и сл.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Уситњавање и класирање у припреми минералних сировина су најважнији и најскупљи процеси. Најважнији су јер се уситњавњем сманује горња гранична крупноћа минераслне сировине и оно што је још важније ослобађање минерала међусобних веза као предуслов успеђне концентрација. Уситњавање и класирање су најскупљи процеси је се управо у овим поступцима троши навише електричне нергије.
Уситњавање се врши деловањем спољњих механичких сила на комад руде. Када спољашње силе уситњавања надвлађу силу кохезије унутар комада руде долази до уситњавања. Уситњавање се може поделити на уситњавање дробљењем и уситњавање млевењем. Уситњавање у припреми минералних сировина се често изводи заједно са класирањем и може бити припремни и самосталан процес. Припремни процес је онда када минералну сировину треба уситнити на одређену финоћу у циљу ослобађања минерала међусобних веза за даљи поступак концентрације. Самосталан процес је онда када се уситњавањем и класирањем добијају тзв. сортимани тј одређена класе крупноће минералне сировине која по свом саставу одговара захтевима тржишта.
Класирање у припреми минералних сировина може да се обавља у флуиду ваздух, вода или тешка средина. Класирање у флуиду ваздух изводи просејавањем на ситима или у у пнеуматским класифиакаторима. Класирање у флуиду вода такође се може изводити на ситима (мокро просејавање), или класирање у хидрауличким класификаторима који раде у флоиду вода (механички класификатор, хидроциклон). Посебан вид класирања у тешкој средини је у ставри врста гравитацијске концентрације ситних класа у тешкој средини (турпинсон).
У оквиру овог курса обрадиће се теоријске основе уситњавања, дробљење, просејавање, мокро млевење, суво млевење, класирање у флуиду вода , класирање у флуиду ваздух.

Литература: У договору са наставником

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
25
Предиспитне обавезе Поена
5
5
30
10

Додатни услови оцењивања: