Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 10-12

Cabinet:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Уситњавање и класирање

Course Description

Study program: Environmental engineering and safety engineering (IX semester -DAS), Safety Engineering (IX semester -DAS), Mineral Processing (IX semester -DAS), Surface Mining of Mineral Deposits (IX semester -DAS)

Name of subject: Уситњавање и класирање

Instructors: Dr Predrag Lazić, Djurica Nikšić

Status:

ECTS: 6

Prerequisites: нема

Course Objectives: Циљ овог курса је изучавање теоријских основа уситњавања и класирања, упознавање са машинама и уређајима за уситњавање и класирање као и избор и прорачун истих.

Learning Outcomes: Изучавањем овог предмета студенти се оспособљавају за пројектовање постројења за припрему минералних сировина, (флотација, сепарација, каменолома и сл.). Изучавањем теоријских основа уситеавања и класирања пружају им се могућности запослења и у другим областима као што је грађевинска, цементна, прерамбена индустрија и сл.

Content:


Теоријска настава, Практична настава:
Уситњавање и класирање у припреми минералних сировина су најважнији и најскупљи процеси. Најважнији су јер се уситњавњем сманује горња гранична крупноћа минераслне сировине и оно што је још важније ослобађање минерала међусобних веза као предуслов успеђне концентрација. Уситњавање и класирање су најскупљи процеси је се управо у овим поступцима троши навише електричне нергије.
Уситњавање се врши деловањем спољњих механичких сила на комад руде. Када спољашње силе уситњавања надвлађу силу кохезије унутар комада руде долази до уситњавања. Уситњавање се може поделити на уситњавање дробљењем и уситњавање млевењем. Уситњавање у припреми минералних сировина се често изводи заједно са класирањем и може бити припремни и самосталан процес. Припремни процес је онда када минералну сировину треба уситнити на одређену финоћу у циљу ослобађања минерала међусобних веза за даљи поступак концентрације. Самосталан процес је онда када се уситњавањем и класирањем добијају тзв. сортимани тј одређена класе крупноће минералне сировине која по свом саставу одговара захтевима тржишта.
Класирање у припреми минералних сировина може да се обавља у флуиду ваздух, вода или тешка средина. Класирање у флуиду ваздух изводи просејавањем на ситима или у у пнеуматским класифиакаторима. Класирање у флуиду вода такође се може изводити на ситима (мокро просејавање), или класирање у хидрауличким класификаторима који раде у флоиду вода (механички класификатор, хидроциклон). Посебан вид класирања у тешкој средини је у ставри врста гравитацијске концентрације ситних класа у тешкој средини (турпинсон).
У оквиру овог курса обрадиће се теоријске основе уситњавања, дробљење, просејавање, мокро млевење, суво млевење, класирање у флуиду вода , класирање у флуиду ваздух.

Suggested Reading List У договору са наставником

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања, вежбе

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
25
25
Classwork Assessment ECTS
5
5
30
10

Additional Assessment Criteria