Српски | English

Subject professor
Term consultation:

monday 8-9

Cabinet:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Механика I

Course Description

Study program: Environmental engineering and safety engineering (II semester -OAS), Mining Engineering (II semester -OAS), Petroleum Engineering (II semester -OAS)

Name of subject: Механика I

Instructors: Dr Ines Grozdanović

Status: Обавезан

ECTS: 8

Prerequisites: Математика 1

Course Objectives: Упознавање са димензионисањем елемената конструкција за основне врсте напрезања.

Learning Outcomes:

Content:

Теоријска настава, Практична настава:
СТАТИКА: Увод, сила, пројекција силе на осу, пројекција силе на раван, аналитички начин одређивања силе и њених пројекција, појам главног вектора, појам спољашње и унутрашње силе, везе и реакције веза, сила трења клизања, момент силе за осу, појам спрега, момент силе за тачку, редукција произвољног система сила на тачку, услови равнотеже тела на које дејствује произвољан систем сила, услови равнотеже за специјалне системе сила, Варињонова теорема, неки примери реакција веза, поступак решавања задатака, тежиште хомогених тела, греда и конзола (Дијаграми аксијалних и трансферзалних сила и момената савијања).
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА: Увод, основни појмови и дефиниције, напон и деформација, унутрашња дејства у попречном пресеку штапа, претпоставке о деформацији и материјалу, геометријске карактеристике равних површи, аксијално напрезање штапа, елементи теорије напона (напонско стање у околини тачке, главне површи и главни нормални напони, раванско напонско стање), елементи теорије деформације (померање и деформација, веза између померања и деформације), конститутивне једначине (дефиниције неких идеалних тела, генералисани хуков закон). Увијање штапа кружног попречног пресека, савијање греде, смицање, извијање штапа, сложено напрезање греде (косо савијање греде, ексцентрични притисак греде), еластичне линије греде (метод непосредног интеграљења, метод суперпонирања деформација), статички неодређене греде (метод угиба, Клапејронов метод).

Suggested Reading List

  1. Х. Пашић, Статика, Свијетлост, Сарајево, 1988
  2. Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, Методичка збирка задатака из Механике – Статика, Научна књига, Београд 1984
  3. И. Шестак, И. Гроздановић, Отпорност материјала, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2002
  4. Ј. Мандић, Н. Татић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, Београд, 1976
  5. П. Козић, Отпорност материјала, Издавачка јединица Универзитета у Нишу, 2003

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
3 3 0 0

Conduct of the Course:

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
24
36
Classwork Assessment ECTS
10
30

Additional Assessment Criteria