Српски | English

Транспорт флуида у рударству

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (X семестар -DAS)

Назив предмета: Транспорт флуида у рударству

Предавачи:

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења за транспорт флуида (стишљивих и нестишљивих).

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Курс ТРАНСПОРТ ФЛУИДА У РУДАРСТВУ је намењен да се студенти кроз теоријски и практичан рад упознавања са: теоријским основама тра¬н¬спо¬р¬та стишљивих, нестишљивих флуида, хидромешавина и пнеумомешавина.
Специфични проблеми који прате ову проблематику, као што су: неста¬ци¬онарно струјање нестишљивих флуида, нестационарно струјање хидро и пне¬умомешавина, нестационарно струјање ваздуха и гаса у цевима, појаве ка¬ви¬тације, хидрауличког удара се обрађују у овом курсу. Посебна пажње је по¬свећена поступцима формирања транспортних система и техно-економској ана¬лизи рада ових система. Курс се одвија кроз теоријска предавања, ра¬чун¬ске и практичне вежбе (израда семинарских радова) а верификује се провером знања на колоквијумима и усменом испиту.

Литература:

  1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд
  2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.
  3. Баталовић В. Хидраулички транспорт чврстих материјала, РГФ, Београд, 2006.
  4. Шашић М. Транспорт флуида цевима, Машински факултет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавање, Вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
40
20

Додатни услови оцењивања: