Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Системи аутоматског управљања

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS), Механизација у рударству (X семестар -DAS)

Назив предмета: Системи аутоматског управљања

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: положена Аутоматизација и управљање процесима/Аутоматизација

Циљ предмета: Моделирају се различите (електро-механичке, пнеуматске, хидрауличне) компоненте система аутоматског управљања. Детаљно се разматра динамика процеса везаних за рударство. Дефинише се простор стања и разматрају напредне технике испитивања стабилности система. За синтезу система се уводе фреквентне методе и метода геометријског места коренова. Курс предсатвља наставак курса Аутоматизација и управљање процесима и обухвата напредне технике анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања.

Исход предмета: Упознавање студената са напредним техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Кроз израду семинарског рада, детаљна анализа система аутоматског управљања везана за производњу, припрему и танспорт минералних сировина.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Преносне функција компоненти система аутоматског управљања. Електромеханички системи. Мотори једносмерне и наизменичне струје. Трансформатори физичких величина. Пнеуматске и хидрауличне компоненте. Објекти и процеси аутоматског управљања. Динамика струјних процеса. Динамика струјно-термичких процеса. Динамика машина и мотора. Динамика великих енергетских постројења. Основи теорије идентификације.Простор стања система аутоматског управљања. Стање, величине стања и простор стања система. Физичке основе појма стања система. Избор величина стања. Одређивање кретања система. Одређивање фундаменталне матрице система. Управљивост и осмотривост. Стабилност система аутоматског управљања. Жељено и стварно кретање. Равнотежно стање. Особина стабилности линеарних система аутоматског управљања. Услови и критеријуми стабилности линеарних систем а аутоматског управљања. Фреквентне методе анализе и синтезе система управљања. Метода геометријског места коренова.
Практична настава
Елементи система аутоматског управљања у рударству. Одређивање преносних функција. Математичко моделирање процеса. Формирање СИМУЛИНК модела. Анализа система аутоматског управљања у простору стања. Стабилност система, критеријуми стабилности. Фреквентне методе анализе и синтезе система управљања. Геометријско место коренова. Анализа конкретних решења система аутоматског управљања. Рад са МАТЛАБ програмским пакетом.

Литература:

  1. Д.Ивезић,Д.Дебељковић,М.Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006
  2. Б.Милојковић, Љ. Грујић, Аутоматско управљање, Машински факултет, 1992.
  3. М.Петковска, Мерење и управљање у процесним системима, ТМФ, 2004.
  4. М.Стојић,Континуални системи аутоматског управљања, Научна књига, 1988.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске и рачунарске вежбе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
45
15

Додатни услови оцењивања: