Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:104
E-mail: vladimir.milisavljevic@rgf.bg.ac.rs

Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (X семестар -DAS), Подземна градња (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија

Предавачи: проф. др Владимир Милисављевић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Оспособљавање студената за избор, планирање коришћења и одржавања механизације за подграђивање откопаних простора и подземних просторија.

Исход предмета: Стицање стручних знања из области примене механизације за подграђивање откопаних простора и подземних просторија

Садржај предмета:


Теоријска настава: Уводно предавање. Подела машина за подграђивање откопаног простора, врсте и типови. Механизована хидраулична подграда, носивост, херметичност. Принцип рада појединачне секције, принцип групног рада. Карактеристике секција МХП (радна карактеристика и одређивање). Испитивање секција МХП. Прорачун МХП. Фактори који утичу на силу реакције. Прорачун оптерећења. Прорачун стабилности секција МХП – статичка стабилност секција МХП, сила повлачења секција МХП, провера стабилности секција МХП. Монтажа МХП. Опрема и уређаји за подграђивање анкерима са двокомпонентном смешом. Принцип рада и начин примене. Специјалне машине за израду и подграђивање подземних просторија, принцип рада, начин примене. Специјалне машине за израду и подграђивање подземних просторија – конструкционе специфичности. Прорачун капацитета. Избор машина. Специјалне конструкције ротационих бушилица уа уградњу висеће подграде. Пратећа опрема за израду анкерских бушотина. Избор елемената висеће подграде. Избор материјала и опреме за уградњу висеће подграде. Процедуре праћења и испитивања опреме за подграђивање. Опрема и уређаји за праћење деформација са подграде. Мониторинг станице са припадајућим уређајима.
Практична настава: Одређивање радне карактеристике секције МХП. Пример прорачуна секције МХП. Пример прорачуна стабилности секције МХП (статичка стабилност и сила повлачења секције). Провера стабилности секције. Прорачун капацитета и носивости специјалних машина за израду и подграђивање. Избор машина. Усаглашавање капацитета машине и транспортног система. Избор елемената, материјала и опреме за уградњу висеће подграде.

Литература:

  1. Војин Чокорило, Механизована хидрауличан подграда; РГФ Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Практична настава;

Оцена знања:

Завршни испит Поена
-
50
Предиспитне обавезе Поена
5
5
2x20

Додатни услови оцењивања: