Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање рударских машина

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Пројектовање рударских машина

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Курс представља надградњу на курсеве са тематиком општих машинских конструкција и курсева који изучавају рударске машине са аспекта њихове функције, са циљем детаљног упознавање са специфичностима пројектовања рударске механизације (принципи пројектовања; ограничења: оптерећења, материјали и др.; повратна спрега са одржавањем исл.) Студенти докторских студија при томе имају обавезу да кроз елаборате дефинишу пројектни задатак и ураде га до финалних елемената.

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског и посебно активног практичног знања, са становишта пројектовања самих машина али и пројектовања њиховог животног циклуса

Садржај предмета:


Теоријска настава :
Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Основни појмови, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви и ограничења са којима су спрегнуте машине у условима рада на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом.
Услови експлоатације рударских машина , радна средина, специфичности.
Концепцијско и идејно решење машине.
Фазе пројектовања и испитивања рударских машина, пуштање у рад.
Динамички карактер животног циклуса рударских машина, одржавање и животни циклус машина.
Законска регулатива у пројектовању рударских машина и стандарди.
Прорачун и избор погонских система рударских машина
Прорачун оптерећења и пројектовање транспортног уређаја и радног органа
Прорачун оптерећења и пројектовање транспортера са гуменом траком
Прорачун оптерећења и пројектовање машина за откопавање
Синтеза прорачунских модела до нивоа целокупне машине. Генерални закључци, цена машине и могућности за смањење исте.
Практична настава :
Идентификација проблема, формирање пројектног задатка – 1. део елабората
Законска ограничења и услови – 1. део елабората
Прорачун и избор погонских система рударских машина – 2.део елабората
Прорачун оптерећења и пројектовање транспортног уређаја – 3. део елабората
Прорачун оптерећења и пројектовање транспортера са гуменом траком – 4. део елабората
Прорачун оптерећења и пројектовање машина за откопавање – 5. део елабората
Синтеза прорачунских модела до нивоа целокупне машине, генерални закључци. – 6. део елабората

Литература:


  1. Јован Тодоровић, Инжињерство одржавања техничких система, ЈУМВ, Београд, 1993.
  2. Слободан Ивковић, Откази елемената рударских машина, РГФ Београд, 1997. Стандард - DIN 22261.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: