Српски | English

Метрологија и мерна техника

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Метрологија и мерна техника

Предавачи:

Статус предмета:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 89

ЕСПБ бодови:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 91

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области првенствено савремених техика мерењаних и конструкција одговарајућих инструмената. Упознавање са методама и инжињерским мерењима неелектричних величина.

Исход предмета: Стечена основна стручна знања из области технике мерењжа неелектричних величина

Садржај предмета:


Теоријска настава,
Основни појмови и једначине метрологије - науке о мерењу;
Мерна несигурност;
Тачност и поузданост резултата мерења;
Техничке карактеристике претварача и мерних инструмената;
Класификација и физички принципи рада мерних претварача.
Практична настава:
На вежбама студенти обављају конкретна мерења неелектричних величина, и теоријски анализирају резултате

Литература:

  1. Драгиан Станковић, “Физичко техничка мерења: мерења неелектрићних величина електричним путем”, Београд, Научна књига, 1991.
  2. Додатна литература по препоруци наставника

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 111

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 112

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 113

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 114

Метода извођења наставе: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: