Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Детаљно упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном, избором и одржавањем машина и уређаја за помоћне и припремне радове на површинским коповима

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања из предметне области

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој.машина у уређаја у рударству
Структура помоћних радова на површинским коповима – припремни радови, пратећи радови, накнадни радови
Путно-колосечни радови и механизација . механизација за стабилизацију земље, механизација за премештање колосека и транспортера
Земљани радови, Машине за земљане радове, (Дозери, Скрепери, Грејдери, Рипери, Хидраулични багери, Утоваривачи)
(Опште, технологија рада, конструкција, силе које се јављају у процесу рада, капацитет, димензионисање погона, одржавање и дијагностика)
Дизалични радови и механизација (Дизалице, кранови, цевополагачи), (Опште, технологија рада, конструкција, силе које се јављају у процесу рада, капацитет, димензионисање погона, одржавање и дијагностика)
Ремонтно-конзервацијски радови и механизација за обављење ових радова
Радови на чишћењу и механизација
Остали помоћни радови и механизација

Практична настава:
На вежбама студенти полажу три колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине.
На преосталим часовима вежби, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун и думензионисање машина и појединих склопова машина.

Литература:

  1. Драган Игњатовић „Избор помочне механизације за површинске копове лигнита“ Задужбина Андрејевић, Београд 2001
  2. H. Hawrilak i dr „Masiny i prace pomocnie w gornistwie odkriwkowyim, Slask
  3. Poderni, « Gornie mašini i kompleksi dља откритих работ», недра Москва 1988
  4. Подерни „Механичко обрудование кареров“, МГУ, Москва 2003

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: