Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Методе прогнозе померања терена услед подземних радова

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Методе прогнозе померања терена услед подземних радова

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са методама за прогнозни прорачун померања и дефо¬р¬мација поткопаног терена, емпиријским метода прогнозног прорачуна, ме¬то¬дама заснованим на примени функција расподеле, методама механике непре¬кидних средина, математичке статистике и применом неуронских мрежа.

Исход предмета: Способност самосталног одлучивања и примене одговарајуће методе прогнозе померања терена у датим рударско-геолошким условима.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Класификација метода за прогнозни прорачун улегања поткопаног терена. Емпиријске методе прогнозног прорачуна. Методе прогнозног прорачуна за хоризонталан слој. Методе прогнозног прорачуна улегања засноване на при¬мени функције расподеле. Теоријске основе методе зона једнаких утицаја, ин¬тегралне мреже за прорачун улегања хоризонталних и нагнутих слојева, ме¬то¬де ¬Немачких, Пољских и других аутора, рачунање хоризонталних померања површине поткопаног терена. Методе механике непрекидних средина. Мето¬де засноване на механици еластичности, пластичном моделу стенског масива, метода коначних елемената. Методе математичке статистике. Обрасци за ра¬чунање улегања при откопавању хоризонталних и нагнутих слојева, нагиби, дилатације, кривине; рачунање граничних углова, одређивање углова сигу¬р¬ности. Примена неуронских мрежа за прогнозни прорачун улегања потко¬па¬ног терена. Померање поткопаног терена у рудницима метала и неметала. Обрасци А.Г. Акимова, критеријуми И.Н. Кисимова.
Практична настава
Методе за прогнозни прорачун улегања поткопаног терена и њихова класификација. Прогнозни прорачун улегања за хоризонталан слој применом емпиријских метода различитих аутора. Прогнозни прорачун улегања за хо¬ризонталан слој применом интегралних мрежа. Примери метода које су најви¬ше примењиване у рударској пракси. Прогнозни прорачун улегања за хоризо¬нталан слој методом математичке статистике. Прогнозни прорачун улегања за хоризонталан слој по главним пресецима. Прогнозни прорачун улегања за нагнут слој по главним пресецима. Прогнозни прорачун криве нагиба по гла¬вним пресецима. Прогнозни прорачун криве дилатације по главним пресе¬цима. Прогнозни прорачун кривина по главним пресецима.

Литература:

  1. Патарић М. Стојановић.А.,1992.: Померање поткопаног терена и заштита објеката, Рударско-геолошки факутет, Београд
  2. Ђорђевић Д., 2006.: Методе за прогнозни прорачун померања и деформација поткопаног терена, Рударско-геолошки факултет, Београд
  3. Акимов А.Г., 1970.: Сдвиженије горних пород при подземној разработке угљних и сланцевих месторождениј, Недра, Москва
  4. Grupa autora, 1980: Ochrona Powierzchni przed szkodami gorniczymi, Slask, Katovice

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидални практични рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
15
45

Додатни услови оцењивања: