Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Стабилност подземних просторија и објеката

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Рударска мерења (X семестар -DAS)

Назив предмета: Стабилност подземних просторија и објеката

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Овај предмет подразумева познавање Механике стена и тла, Механике континуума, Напонско стање у стенском масиву.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте рударства упозна са основним методама и техникама димензионисања подземних просторија и објеката са циљем дуготрајне стабилности и успешне експлоатације минералне сировине.

Исход предмета: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити изучавањем стабилност подземних просторија и објеката, као и применом одговарајућих метода прорачуна.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Током курса слушаоци ће се упознати са методама за оцену стабилности подземних просторија и објеката која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Стенски материјал, који срећемо у рударству као радну средину, обухвата сав материјал који изграђује приступачни део земљине коре, укључујући и лежишта минералних сировина. Познавањем физичко-механичких и техничких својства и деформабилности стена, битно је за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе, упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности рударских објеката-подземних објеката. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности. Стабилност подземних просторија и објеката представља основу проучавања механике стена у циљу безбедног извођења рударских радова, што представља императив савремене подземне експлоатације.

Литература:

  1. П. Милановић: “Механика стена – посебна поглавља”, Рударско-геолошки факултет, 1985.
  2. И. Јашаревић: “Механика стена, темељење, подземни радови”, књига 1 и 2, ИТ, Загреб, 1983.
  3. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
  4. E. Hoek, P.K. Kaiser, W.F. Bawden: “Support of Underground Excavations in Hard Rock”, A.A Balkema, 1995.
  5. D.F. Coates: “Rock Mechanics Principles”, Mining Research Centre, 1970.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: