Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Подградни материјали

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (X семестар -DAS)

Назив предмета: Подградни материјали

Предавачи: проф. др Раде Токалић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са карактеристичним својствима подградних материјала и предвиђање њиховог понашања у различитим условима експлоатације. Даљи правци на освајању нових подградних материјала и побољшању квалитета постојећих.

Исход предмета: Добијена знања омогућују избор и проверу квалитета материјала за одређену подградну конструкцију. Примену теоријских знања за пројектовање, димензионисање и проверу трајности материјала у различитим радним срединама рударских и других подземних просторија.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
У оквиру овог курса изучавају се класични и савремени материјали за израду разних врста и типова подграда за обезбеђење подземних рударских и других инфраструктурних просторија. Од класичних материјала за израду подграда најчешће се користе и изучавају: дрво, челик и армирани-бетон, а од савремених материјала: конструкционе плас масе, епоксидне смоле, синтетичке смоле, влакнасти композити и др. Особине и начин производње подградних материјала су од изузетне важности за стабилност и трајност подграда подземних просторија.

Литература:

  1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Радосављевић Ж., 1978: Армирани бетон, Грађевинска књига, Београд.,/li>
  4. Јовановић П., Зековић М., Марковић Д., Трифуновић П., Трајковић С., Видановић Н., 1990.: Рударски подградни материјали, РГФ Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
20
30

Додатни услови оцењивања: