Српски | English

Израда подземних просторија у посебно тешким условима

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Израда подземних просторија у посебно тешким условима

Предавачи:

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Решавање проблема израде објеката и просторија у тешким радним условима. Теоретске поставке и практична решења везана за побољшање својства

Исход предмета: Практична и теоријска сазнања о технологији израде подземних просторија у посебно тешким условима

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Садржај курса: I део – Општи појмови, класификација радне средине, II део – Теоријске поставке побољшања услова радне средине, III део – Методе за побољшање својстава радне средине, IV део - Средства за побољшање својстава радне средине

Литература:

  1. B. Babić i dr. (1995) Geosintetici u graditeljstvu, HDGI, Zagreb
  2. E. Hoek, E.T. Brown (1980): Underground excavations in Rock, Inst. Min. and Metall., London
  3. G. Bell (2000): Engineering Treatmment of soils, E&FN Spon, London
  4. Grupa autora (1983): Poboljšanje stijenske mase, mehanika stijena-temeljenje-podzemni radovi, DGIT, Zagreb
  5. J.K. Mitchel (1982): Soil Improvement – State-of-the-Art-Report, X ICSMFE, Stockholm 509-575
  6. М. А. Коблишка (1973): Општи рударски радови, ГК, Београд
  7. П. Јовановић (1994): Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија, РГФ, Београд
  8. R.E. Hunt (1986): Geotechnical Engineering Analysis and Evaluation. McGraw Hill, New York

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
20
Предиспитне обавезе Поена
10
10
10
10
10

Додатни услови оцењивања: