Српски | English

Израда подземних инфраструктурних објеката

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Израда подземних инфраструктурних објеката

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоретских и практична знања потребних за успешну градњу објеката под земљом, уз уважавање основних принципа међусобне Условљености: радна средина- намена, облик и величина просторије- подграда- време трајања.

Исход предмета: Оспособљеност у циљу пројектовања и извођења радова на изради подземних инфраструктурних објеката.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Садржај курса. Увод, историјат и подела; Подлоге за пројектовање; Димензионисање и прорачун; Методе израде и подграђивање; Одржавање и контрола.

Литература:

  1. B.N. Whitacker, R C Frith, 1990, Tunneling, UK
  2. Јовановић Петар, (1983): Димензионисање јамских просторија, РГФ, Београд
  3. Јовановић Петар, (1990): Израда јамских просторија, РГФ, Београд
  4. Јовановић Петар, (1978): Израда јамских просторија великог профила, ГК, Београд
  5. Јовановић Петар, (1994): Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија, РГФ, Београд
  6. М. Худец (1983): Статика облога подземних просторија, Рударско-геолошко-нафтни факултет, Загреб.
  7. Милован Антуновић Коблишка, (1973): Општи рударски радови, ГК, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера; Филмови компанија извођача радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
10
10
20

Додатни услови оцењивања: