Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање вентилације рудника

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Рударска мерења (X семестар -DAS)

Назив предмета: Пројектовање вентилације рудника

Предавачи: проф. др Никола Лилић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Завршене основне академске студије рударства, студијски програм: Експлоатација минералних сировина, модул: Подземна експлоатација лежишта минералних сировина

Циљ предмета: Упознавање дипломираних рударских инжењера са специфичном проблематиком и принципима планирања и пројектовања сложених система вентилације подземних рудника метала, неметала и угљева.

Исход предмета: Обученост за планирање и пројектовање сложених система вентилације подземних рудника метала, неметала и угљева.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Специфичности вентилације рудника метала. Принципи и законитости проветравања у случају врло сложених вентилационих мрежа. Проветравање комора. Проветравање слепих просторија великих дужина. Системи проветравања са два и више главних вентилатора. Специфичности вентилације рудника неметала. Проветравање у условима примене дизел механизације у подземној експлоатацији. Проветравање у условима примене метода масовног минирања. Специфичности вентилације рудника угља. Аеродинамички изентропски потенцијал. Спољашњи и унутрашњи губици ваздуха у систему проветравања. Проветавање у условима пожара. Вентилационе методе за ограничавање и гашење пожара. Организација праћења и системи аутоматске даљинске контроле гасно-вентилационих параметара у подземним рудницима. Примена софтверских пакета у пројектовању и решавању проблема вентилације подземних рудника.
Практична настава:
Израда пројекта вентилације рудника метала, неметала и угља.

Литература:

  1. Јовичић В., Вентилација рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1989.
  2. Јокановић Б., Проветравање рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1960.
  3. Ђиновић К, Цвјетић А., Експлоатација рудничких вентилатора.
  4. Ксенофонтова А. Ј., Справочник по рудничној вентилацији, Москва 1962.
  5. Howard L. Hartman, Mine Ventilation and Air Conditioning, Pennsylvania 1961.
  6. Malcolm J. McPherson, Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, London 1992.
  7. Editorial committee, J.H.J. Burrows at all, The Ventilation of South African Gold Mines, Cape Town 1974.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
20
30

Додатни услови оцењивања: