Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:22
E-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Техничка својства стенског материјала

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Техничка својства стенског материјала

Предавачи: проф. др Владимир Чебашек

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Овај предмет подразумева познавање Технологије материјала, Механике стена и тла.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте рударства упозна са техничким особинама стенстенског материјала, односно понашањем истог под дејством човечије активности.

Исход предмета: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити изучавањем техничких својстава стенског материјала, као и практично применити ова сазнања у експлоатацији минералних сировина, посебно код избора основне и помоћне механизације, опреме за бушење и др.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Током курса слушаоци ће се упознати са механиком стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Стенски материјал, који срећемо у рударству као радну средину, обухвата сав материјал који изграђује приступачни део земљине коре, укључујући и лежишта минералних сировина. Проучиће се техничка својства стена и тла, битна за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања техничких особина, како лабораторијски тако и на терену. Посебно ће се упознати са методама проучавања појединих отпора, као и других техничких својстава које представљају основу за пројектовање рударских објеката, подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.

Литература:

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  3. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.
  4. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
30

Додатни услови оцењивања: