Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација конструкције подземних производних система

О предмету

Студијски програм: Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Оптимизација конструкције подземних производних система

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавањестудената модула за подземну експлоатацију са поступцима оптимизације квантитативних и квалитативних техничко-технолошких параметара при пројрктовању и изградњи рудника

Исход предмета: Рударски инжењер-пројектант рудника са подземном експлоатацијом

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Уводне напомене: Упознавање са предметом. Начин припреме и полагања испита. Опште о проблематици која че се слушати у овом курсу.
Трендови развоја рудника са подземном експлоатацијом:
Приказ постојећег стања рудника са пдземном експлоатацијом у свету код нас
Принципи и методе оптимизације: Општи принципи оптимизације, методе и принципи економско-математичког моделирања.
Критеријуми оптимизације: Основни критеријуми, улагање у капиталне објекте, трошкови ,временски фактори, еколошки и др.
Комплексна оцеан :општи принципи ,фактори оцене лежишта, основне методе комплексне оцене , процена улагања у функцији времена И оцеан експлоатационих трошкова у процесу производње.
Оптимизација квалитативних И квантитативних параметара ППП: Оптимизација капацитета ,шеме и параметара отварања и основне припреме (разрадде) , откопавања И технологије откопавања.

Литература:

  1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ИСБН 86-80887-63-3
  2. В.А.Шестаков:Оптимизация параметров горных работ на рудниках, Недра- Москва,1993

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
45
Предиспитне обавезе Поена
15

Додатни услови оцењивања: