Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:22
E-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Моделска испитивања у механици стена

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделска испитивања у механици стена

Предавачи: проф. др Владимир Чебашек

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Овај предмет подразумева познавање Физике, Механике I и II, Механике стена и тла, Механике континуума, Напонско стање у стенском масиву.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте рударства упозна са методама моделских испитивања у механици стена, као и принципима решавања проблема из ове области.

Исход предмета: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити применом метода моделовања у савременим приступима пројектовања у рударству.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Током курса слушаоци ће се упознати са моделским испитивањима која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Проучиће се основе примене модела при решавању проблема у механици стена. Упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал применом појединих врста модела. Посебно ће се упознати са основама примене физичких модела (еквивалентни и оптички активних), математичких модела и нумеричких модела. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних параметара изградње појединих рударских објеката за све даље рударске активности.

Литература:

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  3. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.
  4. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: