Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Економска оцена рудника

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Економска оцена рудника

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената модула за подземну експлоатацију са поступцима Економске оцене вредности рудника

Исход предмета: Рударски инжењер-пројектант и менаџер рудника са подземном експлоатацијом

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Уводне напомене: Упознавање са предметом. Начин припреме и полагања испита. Опште о проблематици која ће се слушати у овом курсу.
Трендови развоја рударске струке у нашим условима експлоатације
Приказ постојећих рудника са подземном експлоатацијом и њихова оцена са становишта техно –економског стања
Опште методолошке поставке економске оцене рудника И економска оцеан свих пдсистема
Методолошки редослед економске оцене рудника
Алгоритам за економско модел оцене сваког подсистема и његова провера на конкретном примеру

Литература:

  1. В.А.Шестаков:Оптимизация параметров горных работ на рудниках, Недра- Москва,1993
  2. В.Миловановић Рудничка економија ,РГФ у Београду,1972
  3. С.Јанковић и Д.Миловановић: Економска геологија И основи економике минералних сировина ,1995 РГФ у Београду
  4. Вељко Симеуновић,(1995):Пројектовање рудника са подземном, РГФ у Београду
  5. Вељко Симеуновић,(1990): Дефинисање критеријума за избор рационалног поступка реконструкције рудника са подземном експлоатацијом, Докторска дисертација

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
45
Предиспитне обавезе Поена
15

Додатни услови оцењивања: