Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:22
E-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Стабилност и санација косина

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Стабилност и санација косина

Предавачи: проф. др Владимир Чебашек, Вељко Рупар

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Овај курс подразумева познавање Механике стена и тла.

Циљ предмета: Циљ курса је да студенте рударства упозна са основни принципима анализе стабилности косина, методама за анализу стабилности, узроцима настанка клизишта и методама за њихову санацију.

Исход предмета: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити изучавањем стабилност косина, применом одговарајућих метода прорачуна, као и методама за санацију нестабилности косина и падина.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Током курса слушаоци ће се упознати са примењеном механиком стена и тла која данас представља научну основу за анализу стабилности и пројектовање косина, као и евентуалну санацију клизишта. Проучиће се основни принципи испитивања и истраживања стенског материјала који су од значаја за ову проблематику. Упознаће се са значајем и начином проучавања утицаја воде на стабилност косина и падина. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности објеката и косина површинских копова и одлагалишта. Поред претходног, представиће се основни узроци настанка клизишта, како у природи, тако и на површинским коповима и одлагалиштима, као и основни елементи ових појава. Приказаће се класификација клизишта и облици појављивања. Упознаће се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање стенског материјала и утицаја порног притиска на стенски материјал, као и значајем избора одговарајућих рачунских показатеља за анализе стабилности косина. У оквиру овог курса ће се упознати са методама за санацију формираних клизишта. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику анализе стабилности косина и санације клизишта.

Литература:

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  3. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.
  5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: