Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација и планирање површинских копова

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Рударска мерења (X семестар -DAS)

Назив предмета: Оптимизација и планирање површинских копова

Предавачи: проф. др Божо Колоња

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Пројектовање површинских копова, Геостатистика, транспот на површинским коповима и Технологија.

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са савременим методама планирања, пројектовања и оптимизације површинских копова.

Исход предмета: Успешно савлађивање програма овог предмета треба да омогући студенту:

  1. Примену економских техника одлучивања у краткорочном и дугорочном планирању производње.
  2. Разумевање стратешке улоге планирања и решавања различитих проблема оперативног планирања у функцији дугорочног и стратешког.
  3. Савремен приступ у економичном и ефикасном вођењу производње у свим фазама развоја површинског копа.

Садржај предмета:


Теоријска настава
У оквиру програма обрадиће се примена савремених принципа планирања, пројектовања и оптимизације површинских копова. Ови принципи подразумевају примену теорије економских миниблок модела, Лерч-Гросмановог 2Д и 3Д алгоритма и флоатинг цоне технике коришћењем Surpac, MineSched, Minex и Whittle софтверских пакета. За одређене геолошке и геомеханиче параметре, ове технике ће се користити за пројектовање и оптимизацију контуре копа, краткорочно и дугорочно планирање производње на површинским коповима метала, угља и неметала.

Практична настава:Лабораторијске вежебе по наставним јединицама на реалним подацимаза лежишта метала и угља.

Литература:

  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005.
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006.
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME).
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME).
  5. Uputstva za rad - SURPAC, GEMCOM, MINESCHED I WHITTLE

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда Пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: