Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:22
E-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Мониторинг системи у механици стена

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Рударска мерења (X семестар -DAS)

Назив предмета: Мониторинг системи у механици стена

Предавачи: проф. др Владимир Чебашек

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Овај предмет подразумева познавање Механике стена и тла, Напонско стање у стенском масиву.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте рударства упозна са основама мониторинга у рударству, њиховим карактеристикама и могућностима примене.

Исход предмета: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити применом савремених метода и приступа у мониторингу за потребе експлоатације минералних сировина са аспекта примењене механике стена.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:,br /> Током курса слушаоци ће се упознати са осматрањем подземних и површинских објеката у рударству, како при њиховој изградњи, тако и у току њихове експлоатације и након исте. Потреба за овим системима праћења је из разлог могућности корекције техничких решења при реализацији површинске и подземне експлоатације, допринос при избору технологије експлоатације и њеног прилагођавања, рационалног и економичног пројектовања косина, односно подземних просторија, доприносу сигурности при извођењу површинских и подземних радова. На овај начин се битно доприноси безбедности експлоатације и економичности одржавања. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику пројектовања изградње и функционисања мониторинг ситема.

Литература:

  1. Р. Обрадовић, З. Милановић,: "Осматрање деформација на рударским објектима", Рударски институт, Београд 1995.
  2. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  3. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  4. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  5. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.
  6. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: