Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:136
E-mail: tomislav.subaranovic@rgf.bg.ac.rs

Менаџмент пројектима

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Менаџмент пројектима

Предавачи: доц. др Томислав Шубарановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање студената са принципима савременог менаџмента пројектима у рударству

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о принципима савременог менаџмента пројектима у рударству

Садржај предмета:


Теоријска настава
 1. Уводне информације и основни принципи
 2. Концепт управљања пројектом
 3. Организација за управљање пројектом
 4. Управљање пројектним тимом и људским ресурсима
 5. Комуникације и администрирање пројекта
 6. Планирање на пројекту
 7. Контрола на пројекту
 8. Управљање опсегом и ризицима на пројекту
 9. Инвестициони пројекти
 10. Буџет пројекта
 11. Софтверски производи за управљање пројектима

Практични део:
Вежбе, колоквијум и семинарски рад

Литература:

 1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
 2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд
 3. Stephen P. Robins, Mary Coulter, 2005: Менаџмент, Издање: Дата Статус, Београд, (Stephen P. Robins, Mary Coulter, 2005: Management, Pearson Education Inc. New Jersey, USA)
 4. Džejms A.F. Stoner, R. Edvard Friman, Daniel R. Gilbert, Jr., 2002: Менаџмент, Издање: Желинд, Београд, (Džejms A.F. Stoner, R. Edvard Friman, Daniel R. Gilbert, Jr. 1995: Management, Prentice Hall Inc., London, England)
 5. Daniel A. Wren, Dan Voich, Jr., 2001: Менаџмент – Процес, структура понашање, Издање: ПС Грмеч – Пословни преглед, Београд, (Daniel A. Wren, Dan Voich, Jr., 1984: Management, Process, Structure and Behavior, John Wiley&Sons Inc., Haboken, USA)
 6. Sebastian Nokes, Ijan Major, Alan Greenwood, Mark Goodman, 2005: Управљање пројектима : Како завршити посао на време и у складу са буџетом, Клио, Београд; (Sebastian Nokes, Ijan Major, Alan Greenwood, Mark Goodman, 2003: The definitive guide to project management: The fast-track to getting the job done on time and on buget, Prentice Hall, London)
 7. Јовановић Петар, 2004:Управљање пројектом, Издање: Графослог, Београд,
 8. Јовановић Петар, 2004: Управљање инвестицијама, Издање: Графослог, Београд, 2004
 9. Кукрика М., 2000: Формула за сигуран успех, Издање: Тесла комерц, Суботица

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
20

Додатни услови оцењивања: