Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет:132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта

Предавачи: доц. др Бојан Димитријевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање студената са техничком и биолошком рекултивацијом површинских копова и одлагалишта

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о техничкој и биолошкој рекултивацији површинских копова и одлагалишта

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава
  1. Техничка рекултивација 1.Уводни део; 2. Истраживање полазних параметара за потребе рекултивације површинских копова и одлагалишта; 3. Анализа деградација тла и рељефа као предуслова за ефикасну техничку рекултивацију; 4. Принципи рекултивације површинских копова и одлагалишта; 5. Техничка рекултивација; 6. Уређење простора површинског копа и одлагалишта
  2. Биолошка рекултивација 1. Намена површина; 2. Полазни параметри за потребе рекултивације површинских копова и одлагалишта; 3. Карактеристике простора, аутохтоног тла, и супстрата насталог површинском експлоатацијом; 4. Педолошке, физичко-хемијске и биолошке карактеристике одложеног супстрата; 5. Избор рационалног правца биолошке рекултивације; 6. Технологија поправке квалитета новоформираног супстрата; 7. Поступак биолошке рекултивације деградираног тла; 8. Избор култура у односу на природне и економске услове средине; 9. Рокови извођења појединих фаза биолошке рекултивације; 10. Динамика привођења земљишта планираној производњи; 11. Хидротехничке радове којима се успоставља првобитни водни режим у тлу; 12. Поступак и рок испитивања опасних и штетних материја у рекултивисаном тлу; 13. Економски ефекти рекултивације површинских копова и одлагалишта

Литература:

  1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
  3. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
  4. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд
  5. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд
  6. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
20

Додатни услови оцењивања: