Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Теренске методе истраживања стенског масива

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Теренске методе истраживања стенског масива

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Овај предмет подразумева познавање Механике стена и тла, Механике континуума, Напонско стање у стенском масиву.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте рударства упозна са теренским методама испитивања својстава стенстенског материјала и др.

Исход предмета: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити се теренским изучавањем стенског материјала, као и практично применити ова сазнања при класификацији стенског масива за потребе анализа и пројектовања у експлоатацији минералних сировина.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Током курса слушаоци ће се упознати са механиком стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Стенски материјал, који срећемо у рударству као радну средину, обухвата сав материјал који изграђује приступачни део земљине коре, укључујући и лежишта минералних сировина. Проучиће се теренске методе за оидређивање физичко-механичких и техничкох својстава и деформабилности стена и тла, битне за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања појединих својстава теренским методама, као директног и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно ће се упознати са методама за одређивање физичких, механичких својстава и деформабилности стена и тла које су од значаја за пројектовање подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.

Литература:

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. П. Милановић: “Механика стена – посебна поглавља”, Рударско-геолошки факултет, 1985.
  3. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  4. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  5. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.
  6. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: