Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање утицаја експлоатације на животну средину

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање утицаја експлоатације на животну средину

Предавачи: проф. др Никола Лилић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области моделирања утицаја експлоатације лежишта минералних сировина на животну средину.

Исход предмета: Познавање законске регулативе у вези са проценом утицаја на животну средину. Познавање метода процене утицаја. Оспособљеност за моделирање и предикцију квантитативних промена животне средине (ваздуха, воде, земљишта, утицаја нивоа буке и вибрација). Обученост за процену ризика (идентификација опасности, процена опасности, сценарио експозиције, карактеризација ризика, управљање ризиком). Оспособљеност за израду студија процене утицаја индустријских објеката на животну средину.

Садржај предмета:

Теоријска настава :
Законска регулатива процене утицаја. Методе и модели процене утицаја на животну средину. Приступи у предикцији утицаја: Методе предикције. Модели и моделирање. Предикција квантитативних промена животне средине (ваздуха, воде, земљишта, еколошких ресурса, ниво буке и вибрација). Ризици у процени утицаја на животну средину: Процена ризика (идентификација опасности, процена опасности, сценарио експозиције, карактеризација ризика, управљање ризиком). Процена ризика по здравље становништва (експозиција и доза). Програм праћења утицаја на животну средину у функцији предикције утицаја и процене ризика.
Практична настава:Вежбе : Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Методе, модели и моделирање утицаја на животну средину. Процена ризика. Процена ризика по здравље становништва. Припрема студије процене утицаја на животну средину.

Литература:

  1. Ed. Barry Sadler B., McCabe M., United Nations Environment Programme UNEP (2002) Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, ISBN 92-807-2230-1.
  2. Lohani, B., J.W. Evans, H. Ludwig, R.R. Everitt, Richard A. Carpenter, and S.L. Tu. 1997. Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia. Volume 1 – Overview.
  3. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ИСБН 86-7352-105-X.
  4. U.S. EPA Regulatory Models (1998) AERMOD i ISC3.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: