Српски | English

Увод у метод коначних елемената

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Механизација у рударству (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Увод у метод коначних елемената

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Увођење у једну нумеричку методу

Исход предмета: Примена методе коначних елемената у области простирања топлоте.

Садржај предмета:

  • Увод
  • Одређивање једначина провођења топлоте за 1-Д i 2-Д задатке
  • Функције облика за 1-Д, 2-Д и 3-Д задатке
  • Апроксимација 1-Д i 2-Д задатака провођења топлоте
  • Нестационарно провођење топлоте за 1-Д задатке

Литература:

  1. Hutton, D.V., Fundamentals of Finite Elements Analysis, McGraw-Hill, New York, 2004
  2. Liu, G.R. and Quek, S.S., The Finite Element Method. A practical course, 1st ed., Butterworth-Heinemann, Singapore, 2003

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: