Српски | English

Посебне области физике

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Посебне области физике

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања из једног четири одабрана поглавља савремене физике која имају најширу примену у инжењерској пракси. Поглавље треба да одабере студент у складу са ужим избором своје струке.

Исход предмета: Способност примене знања стечених у оквиру одабраног поглавља физике у науци и струци.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава
  1. Квантна физика материјала Класични и квантни објекти у статистичкој физици, Функције расподеле. Недегенерисано и дегенерисано мноштво, Колективизација електрона. Зонска теорија. Проводници, полупроводници и изолатори према зонској теорији, Електропроводљивост и суперпроводљивост, Примена полупроводника у науци и техници: Магнетске особине и магнетизација, Квантна теорија дијамагнетизма, парамагнетизма и феромагнетизма Топлотна проводљивост материјала, Оптичке особине материјала
  2. Физика јонизованог гаса Лабораторијски и природни генератори јонизованог гаса, Дефиниција плазме. Магнетојонска плазма. - Транспортни процеси у плазми, Радијациони процеси у плазми, Простирање електромагнетских таласа кроз јонизовану средину, Јонизована средина околине Земље. Јоносфера и магнетосфера.
  3. Зрачење атома и врсте спектара - Рентгенски спектар. Примена рентгенског зрачења у науци и техници, Спектроскопија и спектроскопска анализа супстанције, Апсорпција, спонтана и стимулисана емисија, Принцип рада ласера, Врсте и примена ласера у науци и техници, Врсте међуатомских интеракција. Врсте међумолекуларних интеракција. Квантизација енергијских нивоа молекула. Зрачење молекула и молекуларни спектри
  4. Основе физике атомског језра и физике елементарних честица Нуклеарна сила. Закон радиоактивног распадања језгра, Примена закона радиоактивног распадања на датирање и у дозиметрији, Трансформације језгра. Акцелератори. Радиоактивни изотопи и њихова примена Нуклеарна фисија и нуклеарни реактори. Проблем нуклеарног отпада, Термонуклеарна фузија као извор енергије, Елементарне честице, Космичко зрачење, Нови приступ класификацији сила

Литература:

  1. Физика материјала, Милена Напијало, Београд, 1998.
  2. Fundamentals of Physics, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, John Wiley and Sons, New York, 1997.
  3. Основи физике, Оптика, Физика атома-језгра, Научна књга, Београд, 1987.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: семинарски рад студената

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20

Додатни услови оцењивања: