Српски | English

Посебне области физике

Course Description

Study program:

Name of subject: Посебне области физике

Instructors:

Status:

ECTS:

Prerequisites: Нема

Course Objectives: Стицање знања из једног четири одабрана поглавља савремене физике која имају најширу примену у инжењерској пракси. Поглавље треба да одабере студент у складу са ужим избором своје струке.

Learning Outcomes: Способност примене знања стечених у оквиру одабраног поглавља физике у науци и струци.

Content:

Теоријска настава, Практична настава
  1. Квантна физика материјала Класични и квантни објекти у статистичкој физици, Функције расподеле. Недегенерисано и дегенерисано мноштво, Колективизација електрона. Зонска теорија. Проводници, полупроводници и изолатори према зонској теорији, Електропроводљивост и суперпроводљивост, Примена полупроводника у науци и техници: Магнетске особине и магнетизација, Квантна теорија дијамагнетизма, парамагнетизма и феромагнетизма Топлотна проводљивост материјала, Оптичке особине материјала
  2. Физика јонизованог гаса Лабораторијски и природни генератори јонизованог гаса, Дефиниција плазме. Магнетојонска плазма. - Транспортни процеси у плазми, Радијациони процеси у плазми, Простирање електромагнетских таласа кроз јонизовану средину, Јонизована средина околине Земље. Јоносфера и магнетосфера.
  3. Зрачење атома и врсте спектара - Рентгенски спектар. Примена рентгенског зрачења у науци и техници, Спектроскопија и спектроскопска анализа супстанције, Апсорпција, спонтана и стимулисана емисија, Принцип рада ласера, Врсте и примена ласера у науци и техници, Врсте међуатомских интеракција. Врсте међумолекуларних интеракција. Квантизација енергијских нивоа молекула. Зрачење молекула и молекуларни спектри
  4. Основе физике атомског језра и физике елементарних честица Нуклеарна сила. Закон радиоактивног распадања језгра, Примена закона радиоактивног распадања на датирање и у дозиметрији, Трансформације језгра. Акцелератори. Радиоактивни изотопи и њихова примена Нуклеарна фисија и нуклеарни реактори. Проблем нуклеарног отпада, Термонуклеарна фузија као извор енергије, Елементарне честице, Космичко зрачење, Нови приступ класификацији сила

Suggested Reading List

  1. Физика материјала, Милена Напијало, Београд, 1998.
  2. Fundamentals of Physics, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, John Wiley and Sons, New York, 1997.
  3. Основи физике, Оптика, Физика атома-језгра, Научна књга, Београд, 1987.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research

Conduct of the Course: семинарски рад студената

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
20
40
Classwork Assessment ECTS
10
10
20

Additional Assessment Criteria