Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатистичко моделирање лежишта

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геостатистичко моделирање лежишта

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Пројектовање површинских копова, Геостатистика.

Циљ предмета: Упознавање са теоретским и практичним аспектима геостатистичких метода за израду геолошког модела лежишта за потребе процене експлоатационих резерви лежишта метала и угља.

Исход предмета: Успешно савлађивање програма овог предмета треба да омогући студенту:

  1. Практичну примену геостатистичких метода за потребе израде геолошког модела лежишта ради пројектовања копова и краткорочног и дугорочног планирања производње.

Садржај предмета:


Теоријска настава
У оквиру програма обрадиће се: припрема И анализа геолошких података за креирање оперативне базе података о лежишту, разлишите геостатистичке методе и технике процене експлоатационих рудних резерви у лежиштима метала, неметала и угља. У оквиру моделирања – израде модела лежишта користиће се софтверски пакети Минеx и Сурпац. Дефинисање и анализа параметара квалитета руде, садржаја штетних компоненти и одређивање цутт-офф садржаја на основу оптималне контуре површинског копа.

Практична настава: Израда практичних задатака по наставним јединицама Израда пројекта.

Литература:

  1. A.G. Journel, C.J. Huijbregts, Mining geostatistics, The Blackburn Press, 2003.
  2. Isobel Clark, W. V. Harper, Practical geostatistics 2000, Ena llc, 2002.
  3. Andre Journel, P. Kyriakidis, Evaluation of mineral reserves – a simulation approach, Oxford university press, 2004.
  4. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006.
  5. Uputstva za rad - Surpac, Gemcom, Minesched i Whittle..

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске Вежбе – Израда Пројекта Коришћењем Софтвера.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
35
Предиспитне обавезе Поена
20
20

Додатни услови оцењивања: