Српски | English

Завршни рад

Course Description

Study program: Environmental Engineering (VIII semester -OAS), Environmental Engineering (X semester -DAS), Safety Engineering (VIII semester -OAS), Economic Geology (VI semester -OAS), Geology and Paleontology (VI semester -OAS), Minerology and Crystallography (VI semester -OAS), Petrology and Geochemistry (VI semester -OAS), Geotechnics (VIII semester -OAS), Hidrogeology (X semester -DAS), Computing and Systematic Engineering in Mining (X semester -DAS), Mine Mechanization (VIII semester -OAS), Mine Mechanization (X semester -DAS), Mine Surveying (VIII semester -OAS), Mine Surveying (X semester -DAS), Mineral Processing (VIII semester -OAS), Mineral Processing (X semester -DAS), Surface Mining of Mineral Deposits (VIII semester -OAS), Surface Mining of Mineral Deposits (X semester -DAS), Underground Construction (VIII semester -OAS), Underground Construction (X semester -DAS), Underground Mining of Mineral Deposits (VIII semester -OAS), Underground Mining of Mineral Deposits (X semester -DAS), Natural Gas Engineering (VIII semester -OAS), Petroleum exploitation process (VIII semester -OAS)

Name of subject: Завршни рад

Instructors:

Status: Обавезан

ECTS: 8

Prerequisites: Положени сви испити предвићени програмом дипломских академских студија

Course Objectives:
Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на диппломских академских студијама
Активно коришћење стеченог знања
Самостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму

Learning Outcomes:
Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на дипломским академским студијама
Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма

Content:


Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.

Завршни рад мора да задовољи предвићену форму коју чини: увод (дефинисање циља задатка и очекиваних резултата); теоријски део (приказ најзначајних теоријских основа, које представљају базу за одређена истраживања); експериментални, практични део (конкретна обрада датог инжињерског проблема), резултати и дискусија (приказ добијених резултата у одгварајућој техничкој форми, са потребним коментарима и закључцима датим у циљу решавања актуелног проблема), и преглед литературе.

По завршетку рада, студент предаје рад након чега следи јавна одбрана. Овим се студент квалификује за самостално излагање и одбрану стечених инжењерских знања и искустава.

Suggested Reading List

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
0 8 0 0

Conduct of the Course:
Менторски рад
Лабораторијска истраживања
Теренска, експлоатациона истраживања
Самостална израда завршног рада
Презентација завршног рада

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
70

Additional Assessment Criteria