Српски | EnglishСтудије на Рударско - геолошком факултету

Основне студије Мастер студије Докторске студије Листа звања

Рударско-геолошки факултет је осавременио наставне планове и програме у складу са Болоњском декларацијом као документом којим су европске земље договориле школовање студената у Европи по једнообразном и уједначеном систему. Ово значи да су дипломе нашег Факултета еквивалентне са одговарајућим дипломама европских и других земаља.

Нови модел студирања омогућује студије у трајању од 3 или 4 године (основне академске студије) + 2 или 1 године (дипломске академске студије – Master) + 3 године (докторске студије). Настава се изводи у виду предавања, вежби и практичне теренске наставе. Курсеве студенти слушају један семестар (пола школске године), а уведен је нови начин полагања испита, заснован на систему кредита (ЕСПБ) за сваки предмет, при чему је минимални број кредита по години 60.

Организацију студијских програма карактерише флексибилност тако да студенти преко изборних предмета одлучују о степену и карактеру усмерења. Стечено образовање отвара могућност широког избора усмерења и лак трансфер и комбиновање различитих специјалности. Неположени испити се не могу преносити у следећу годину студија, али је полагање испита олакшано, кроз оцењивање путем тестова, колоквијума, семинара и сл. Предвиђена су 3 редовна и 2 апсолвентска испитна рока за проверу знања. Истовремено, студенти имају право да дају оцену о квалитету рада наставника и сарадника, што битно утиче на квалитет наставног процеса.


Студијски програми основних академских студија

Рударски одсек

Основне академске студије, на студијским програмима у оквиру Рударског одсека, се остварују кроз 240 ЕСПБ бодова, у трајању од четири академске године. У прве две године студија студенти се едукују из области природно-математичких наука (физикa, хемијa, математикa, механикa, информатикa). Такође се едукација врши из општих инжењерских дисциплина (термодинамикa, основe машинства и електротехнике, технологијa материјала) и специфичних геолошких дисциплина (основе геологије, минералогија, петрографија и лежишта минералних сировина). Трећа и четврта година студија се састоје од обавезних и изборних предмета распоређених на једанаест модула у оквиру три студијска програма:

Акредитација 2009 Акредитација 2013

    Fatal error: Uncaught exception 'com_exception' with message '<b>Source:</b> ADODB.Connection<br/><b>Description:</b> Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.' in C:\Web servisi\www\content.php:1582 Stack trace: #0 C:\Web servisi\www\content.php(1582): com->prepare('SELECT SmerID, ...', Array) #1 C:\Web servisi\www\index.php(43): include('C:\\Web servisi\\...') #2 {main} thrown in C:\Web servisi\www\content.php on line 1582