Српски | EnglishПројекти

Међународни пројекти

Interreg-Danube Transnational Programme, Project: DTP2-093-2.1 - SIMONA:
Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management

Трајање: 2018-2021

Линк: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

Руководилац: проф. др Владица Цветковић

Апстракт

CA16105 European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques

Трајање: 2017-2021

Начин финансирања: COST akcija

Линк: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16105

Руководилац: доц. др Лидија Беко

Апстракт

Interreg-Danube Transnational Programme, Project: DARLINGe - Danube Region Leading Geothermal Energy

Трајање: 2017-2019

Начин финансирања: Projekat DARLINGe sufinansiran je od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (1612249,99 €) i od strane Instrumenta za pretpristupnu pomoć (534646,6 €) po osnovu Ugovora br. ДТП1-099-3.2.

Линк: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge

Руководилац: проф. др Дејан Миленић

Апстракт

Кванититативна анализа слогова у словенским језицима (руски, словачки, српски)

Трајање: 2017-2018

Линк: http://rgf.rs/projekti/bil/sk/SK-SRB-2016-0021.html

Руководилац: проф. др Ранка Станковић

IC1302 KEYSTONE (semantic KEYword-based Search on sTructured data sOurcEs)

Трајање: 2013-2017

Начин финансирања: COST akcija

Линк: http://www.keystone-cost.eu/

Руководилац: проф. др Ранка Станковић

Апстракт

HORIZON 2020 пројекат: Forward-looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries - HERON

Трајање: 2015-2017

Линк: http://heron-project.eu/

Руководилац: проф. др Дејан Ивезић

Апстракт

ICL/IPL Project (International Programm on Landslides) „Study оf Slow Moving Landslide Umka near Belgrade, Serbia“, IPL Ongoing Project/Project No 181

Трајање: 2012-2015

Линк: http://iplhq.org/category/iplhq/ipl-ongoing-project/

Руководилац: проф. др Биљана Аболмасов

Програм основних научних истраживања

OI176016 Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних лежишта

Руководилац: проф. др Владица Цветковић

Апстракт

OI176022 Потенцијал и подлоге за одрживо коришћење подземних вода

Руководилац: проф. др Зоран Стевановић

OI176015 Геодиверзитет, литостратиграфија и геолошка еволуција басена централног Балканског полуострва и суседних области

Руководилац: проф. др Милан Судар

Апстракт

OI176019 Петрогенеза и минерални ресурси Карпато-балканида и њихов значај у заштити животне средине

Руководилац: проф. др Драган Миловановић

OI176010 Минерали Србије: састав, структура, генеза, примена и допринос одржању животне средине

Руководилац: проф. др Миховил Логар

Програм технолошког развоја

Истраживање могућности смањења емисије полутаната и ублажавањa утицаја на климатске промене система даљинског грејања у Србији

Линк: Daljinsko_grehanje.pdf

Руководилац: проф. др Дејан Ивезић

Апстракт

TP33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС-Нафтагас-а

Руководилац: проф. др Душан Даниловић

Апстракт

TP33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу

Руководилац: проф. др Лазар Кричак

TP33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње

Руководилац: проф. др Војин Чокорило

Апстракт

TP33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије

Руководилац: проф. др Небојша Видановић

Апстракт

TP33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду

Руководилац: проф. др Никола Лилић

Апстракт

TP33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина

Руководилац: проф. др Слободан Вујић

Апстракт

TP33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник

Руководилац: проф. др Предраг Лазић

Апстракт

TP33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству.

Руководилац: проф. др Дејан Миленић

ТР36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена

Руководилац: проф. др Биљана Аболмасов

Апстракт

Архива пројеката