Српски | EnglishПројекти


Међународни пројекти


HORIZON

HORIZON 2020 пројекат: Forward-looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries - HERON

Трајање: 2015-2017

Линк: http://heron-project.eu/

Руководилац: проф. др Дејан Ивезић

Апстракт

COST

CA16105 European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques

Трајање: 2017-2021

Начин финансирања: COST akcija

Линк: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16105

Руководилац: проф. др Лидија Беко

Апстракт

IC1302 KEYSTONE (semantic KEYword-based Search on sTructured data sOurcEs)

Трајање: 2013-2017

Начин финансирања: COST akcija

Линк: http://www.keystone-cost.eu/

Руководилац: проф. др Ранка Станковић

Апстракт

Остали међународни пројекти

Interreg-Danube Transnational Programme, Project: DTP2-093-2.1 - SIMONA: Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management

Трајање: 2018-2021

Линк: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

Руководилац: проф. др Владица Цветковић

Апстракт

Interreg-Danube Transnational Programme, Project: DARLINGe - Danube Region Leading Geothermal Energy

Трајање: 2017-2019

Начин финансирања: Projekat DARLINGe sufinansiran je od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (1612249,99 €) i od strane Instrumenta za pretpristupnu pomoć (534646,6 €) po osnovu Ugovora br. ДТП1-099-3.2.

Линк: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge

Руководилац: проф. др Дејан Миленић

Апстракт

Кванититативна анализа слогова у словенским језицима (руски, словачки, српски)

Трајање: 2017-2018

Линк: http://rgf.rs/projekti/bil/sk/SK-SRB-2016-0021.html

Руководилац: проф. др Ранка Станковић

ICL/IPL Project (International Programm on Landslides) „Study оf Slow Moving Landslide Umka near Belgrade, Serbia“, IPL Ongoing Project/Project No 181

Трајање: 2012-2015

Линк: http://iplhq.org/category/iplhq/ipl-ongoing-project/

Руководилац: проф. др Биљана Аболмасов


Научно истраживачки развој


Програм основних научних истраживања

OI176016 Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних лежишта

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Владица Цветковић

Апстракт

OI176022 Потенцијал и подлоге за одрживо коришћење подземних вода

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Зоран Стевановић

Апстракт

OI176015 Геодиверзитет, литостратиграфија и геолошка еволуција басена централног Балканског полуострва и суседних области

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Милан Судар

Апстракт

OI176019 Петрогенеза и минерални ресурси Карпато-балканида и њихов значај у заштити животне средине

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Драган Миловановић

Апстракт

OI176010 Минерали Србије: састав, структура, генеза, примена и допринос одржању животне средине

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Миховил Логар

Апстракт

OI171017 Моделирање и нумеричке симулације сложених више честичних система

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Небојша Васовић

Апстракт

OI171027 Суперпроводност, магнетизам и флуктационе појаве

Трајање: 2011-2019

Руководилац: мастер Драгутин Јовковић

Апстракт

OI172035 Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињење и функционалних материјала, релевантних у (био) нанотетнологији

Трајање: 2011-2019

Руководилац: доц. др Предраг Вулић

Апстракт

OI172051 Развој нових и побољшање постојећих електрохемијских, спектроскопских и проточних (ФИА) метода за праћење квалитета животне средине

Трајање: 2011-2019

Руководилац: доц. др Марија Илић

Апстракт

OI174010 Математички модели и методе оптимизације великих система

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Инес Гроздановић

Апстракт

OI174032 Анализа и алгебра са применом

Трајање: 2011-2019

Руководилац: доц. др Драган Станков

Апстракт

OI176006 Геохемијска испитивања седиментних стена - фосилна горива и загађивачи животне средине

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Александар Костић

Апстракт

OI177023 Културне промене и популациона кретања у раној праисторији Балкана

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Драженко Ненадић

Апстракт

OI178006 Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Ранка Станковић

Апстракт

Програм технолошког развоја

TP33001 Истраживање могућности повећања енергетске ефикасности коришћењем енергетских потенцијала на примеру НИС-Нафтагас-а

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Душан Даниловић

Апстракт

TP33003 Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Лазар Кричак

Апстракт

TP33025 Истраживање могућности примене АТ (Advanced Technology) висеће подграде у рудницима у циљу повећања безбедности рада и ефикасности производње

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Ивица Ристовић

Апстракт

TP33029 Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Небојша Видановић

Апстракт

TP33039 Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Никола Лилић

Апстракт

TP33044 Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Игор Миљановић

Апстракт

TP33045 Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Предраг Лазић

Апстракт

TP33053 Истраживање и примена обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса у концепту повећања енергетске ефикасности у зградарству.

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Дејан Миленић

Апстракт

ТР36009 Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Биљана Аболмасов

Апстракт

ТР33007 Имплементација савремених техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима Рудника Бакра Бор и Рудника Бакра Мајданпек

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Душица Вучинић

Апстракт

ТР33021 Истраживање и праћење промена напонско деформационог стања у стенском масиву "in-sity " око подземних просторија са израдом модела са посебним освртом на тунел Кривељске реке и Јаме Бор

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Раде Токалић

Апстракт

ТР34006 Механохемијски третман недовољно квалитетних минералних сировина

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Милена Костовић

Апстракт

ТР35040 Развој савремених метода дијагностике и испитивање машинских структура

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Драган Игњатовић

Апстракт

ТР36014 Геотехнички аспекти истраживања и развоја савремених технологија грађења и санације депонија комуналног отпада

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Драгослав Ракић

Апстракт

ТР37005 Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије

Трајање: 2011-2019

Руководилац: доц. др Саша Милановић

Апстракт

Програм интердисциплинарних истраживања

43004 Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Петар Папић

Апстракт

43007 Истраживање климатских промена и њихов утицај на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Весна Ристић Вакањац

Апстракт

45007 0 - 3 Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Александра Росић

Апстракт

45015 Магнетни и радионуклидима обележени наиоструктурни материјали за применe у медицини

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Александар Кременовић

Апстракт

47003 Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији

Трајање: 2011-2019

Руководилац: проф. др Ранка Станковић

Апстракт

47018 ИРС - Виминацијум, римски град и легијски војни логор - истраживање материјалне и духовне културе, становноштва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације

Трајање: 2011-2019

Руководилац: доц. др Дејан Вучковић

Апстракт

Остали НИО пројекти

Истраживање могућности смањења емисије полутаната и ублажавањa утицаја на климатске промене система даљинског грејања у Србији

Линк: Daljinsko_grehanje.pdf

Руководилац: проф. др Дејан Ивезић

Апстракт


Сарадња са привредом


Архива пројеката